แจ้งเตือน!! ระบบลงทะเบียนงดให้บริการชั่วคราวในช่วงเวลา 00.00 - 01.00 น. ของทุกวัน จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 5274/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 29

        จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 29 เพื่อกำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร 043-019760 ต่อ 128-130

ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564