แจ้งเตือน!! ระบบลงทะเบียนงดให้บริการชั่วคราวในช่วงเวลา 00.00 - 01.00 น. ของทุกวัน จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ (แก้ไขเพิ่มเติม) (พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดบุรีรัมย์)

        ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (แก้ไขเพิ่มเติม) (พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดบุรีรัมย์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

1627975928_8a0d7146f771edc30d25.pdf

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564